អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ពាក្យ​ភូតភរ

    «បបូរ​មាត់​ដែល​ពោល​ពាក្យ​ភូតភរ ជា​ទី​ស្អប់​ខ្ពើម​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា តែ​ពួក​អ្នក​ដែល​ប្រព្រឹត្ត​ដោយ​ពិត​ត្រង់ នោះ​ជា​ទី​គាប់​ដល់​ព្រះ​ហឫទ័យ​ទ្រង់​វិញ» (សុភាសិត ១២:២២)។ អាន​បន្ថែម