អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រ​សិ​ន​បើ​ព្រះ​…

    «ប្រសិនបើ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បញ្ជា នោះ​យើង​អាច​ដឹង​ប្រាកដ​ថា ទ្រង់​នឹង​ប្រទាន​កម្លាំង​ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ធ្វើ​តាម​បាន។» (William MacDonald) More