អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទាស់​នឹង​ទ្រង់

    ព្រះយេហូវ៉ា ទ្រង់​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា ពាក្យ​សំដី​របស់​ឯង​រាល់​គ្នា បាន​ទាស់​នឹង​អញ​ជា​ខ្លាំង ទោះ​បើ​យ៉ាង​នោះ​ក៏​ឯង​រាល់​គ្នា​ថា យើង​បាន​និយាយ​អ្វី​ទាស់​នឹង​ទ្រង់ (ម៉ាឡាគី ៣:១៣) អាន​បន្ថែម