អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ

    «តើ​វា​មិន​មែន​ជា​ដំណឹង​ដ៏​អស្ចារ្យ​ទេ​ឬ​អី​ក្នុង​ការ​ជឿ​ថា ក្ដី​សង្គ្រោះ​របស់​យើង​គឺ​នៅ​ក្រៅ​ពី​យើង?» (Martin Luther) More

  • in

    សន្តិភាព​ដ៏​ពិត

    លោក​អ្នក​ទំនង​ប្រហែល​ជា​កំពុង​ស្វែងរក​សន្តិភាព​ចេញ​ពី​លោកីយ៍​នេះ ប៉ុន្តែ​សន្តិភាព​ដ៏​ពិត​មាន​តែ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មួយ​ប៉ុណ្ណោះ។ ចូរ​កុំ​ស្វែង​រក​សន្តិភាព ប៉ុន្តែ​ចូរ​ស្វែង​រក​ឈើ​ឆ្កាង​វិញ។ More