អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​និយាយ​ជាមួយនឹង​ព្រះជាម្ចាស់

    «អត្ថន័យ​ដ៏​ពិត​នៃ​ការអធិស្ឋាន​គឺ ការ​និយាយ​ជាមួយនឹង​ព្រះជាម្ចាស់ ការ​ស្តាប់​ព្រះជាម្ចាស់ និង​ការប្រកបគ្នា​ជាមួយនឹង​ព្រះជាម្ចាស់។» (​Martyn​ ​Lloyd​-​Jones) More

  • in

    ការ​ទទួល​ដំណឹង​ល្អ

    «ដំណឹងល្អ គឺ​សម្រាប់​មនុស្ស​គ្រប់​គ្នា មិន​ថា​ក្នុង​ក្រសែភ្នែក​របស់​លោកីយ៍ លោកអ្នក​ជា​អ្នក​មាន​បាប​តិច ឬ​ជា​មេបាប​នោះ​ទេ លោកអ្នក​មាន​សិទ្ធិ​ស្មើ​គ្នា​ក្នុង​ការ​ទទួល​ដំណឹងល្អ»។ (Martyn Lloyd-Jones) More