អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម

    «ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​កំពុង​តែ​ដើរតាម​ព្រះ​យេស៊ូវ ដើម្បី​ទទួល​បាន​ប្រយោជន៍​ផ្នែក​សម្ភារៈនិយម នោះ​មាន​ន័យ​ថា លោកអ្នក​បាន​បរាជ័យ​ហើយ​ក្នុង​ការ​ដឹង​ថា​អ្វី​ទៅ​ជា​តម្រូវការ​ដ៏​សំខាន់​បំផុត​ក្នុង​ជីវិត​ខ្លួន»។ (Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម