អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ត្រូវ​ស្រឡាញ់

    «ព្រះយេស៊ូវ​មាន​ព្រះបន្ទូល​ថា៖«“ត្រូវ​ស្រឡាញ់​ព្រះអម្ចាស់​ជា​ព្រះ​របស់​អ្នក ឲ្យ​អស់​ពី​ចិត្ត​គំនិត អស់​ពី​ស្មារតី និង​អស់​ពី​ប្រាជ្ញា។» (ម៉ាថាយ ២២:៣៧ គខប) More