អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល

    «ការ​ទន្ទេញ​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​មាន​ភាព​ងាយស្រួល​ប្រសិនបើ​លោកអ្នក​មាន​គោលដៅ​ជាក់លាក់។ ការ​យល់​ពី​អត្ថន័យ​ឬ ពី​ការ​អនុវត្ត តាម​ព្រះ​បន្ទូល​នឹង​ធ្វើ​ឲ្យ​ការ​ទន្ទេញ​របស់​លោកអ្នក​កាន់តែ​មាន​ភាព​ងាយស្រួល ។» (Grace Community Church) អាន​បន្ថែម