អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    បេះដូង​របស់​ខ្ញុំ

    «ដោយសារ​ព្រះ​អង្គ​បាន​ទត​មក​លើ​ខ្ញុំ នោះ​បេះដូង​របស់​ខ្ញុំ​គឺ​មិន​មែន​ជា​របស់​ខ្ញុំ​ទៀត​ឡើយ ដ្បិត​ព្រះ​អង្គ​បាន​លួច​យក​វា​ឡើង​ទៅ​ស្ថានសួគ៌​បាត់​ហើយ។» (Samuel Rutherford) អាន​បន្ថែម