អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    គ្រូ​ខុស​ឆ្គង

    «”គ្រូ​ខុស​ឆ្គង” គឺ​ជា​ឈ្មោះ​សម្រាប់​គ្រូ​គង្វាល​ណា​ដែល​មិន​និយាយ​អំពី​អំពើ​បាប ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត ឬ​ក៏​អំពី​ស្ថាន​នរក។» (Buk Parsons) អាន​បន្ថែម