អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អាច​ប្រៀប​ផ្ទឹម

    «គ្មាន​អ្វី​អាច​ប្រៀប​ផ្ទឹម​នឹង​ព្រះ​ជាម្ចាស់​បាន​ឡើយ! ព្រះ​អង្គ​ប្រសើរ​លើស​ជាង​អ្វីៗ​ទាំង​អស់​នៅ​ក្នុង​គ្រប់​ចំណុច និង​គ្រប់​ពេលវេលា។» (John Piper) អាន​បន្ថែម