អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​ឈោង​ចាប់

    «បុគ្គល​ម្នាក់​ដែល​ឲ្យ​នូវ​អ្វី​ដែល​គាត់​មិន​អាច​រក្សា​ទុក​បាន ដើម្បី​ឈោង​ចាប់​យក​នូវ​អ្វី​ដែល​គាត់​នឹង​មិន​អាច​បាត់​បង់​បាន បុគ្គល​នោះ​មិន​មែន​ជា​មនុស្ស​ល្ងីល្ងើទេ។» (Jim Elliot) អាន​បន្ថែម