អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មើល​មិនទាន់​ឃើញ

    ជំនឿ​គឺ​ជា​ការ​ជឿ​អ្វី​ដែល​លោកអ្នក​មើល​មិន​ទាន់​ឃើញ ហើយ​រង្វាន់​នៃ​ជំនឿ​របស់​បុគ្គល​នោះ​គឺ​ការ​ដែល​គាត់​មើល​ឃើញ​នូវ​អ្វី​ដែល​គាត់​ជឿ។ (Augustine) អាន​បន្ថែម