អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដ្បិត​មាន​តែ​ព្រះ​អង្គ​ម្នាក់​គត់

    «ក្រៅពី​ព្រះ​យេស៊ូវ រាល់​គ្រប់​បុគ្គល និង​អ្វីៗ​ដែល​យើង​ទុក​ចិត្ត​លើ​នឹង​បរាជ័យ​ទាំង​អស់ ដ្បិត​មាន​តែ​ព្រះ​អង្គ​ម្នាក់​គត់​ទើប​អាច​ទ្រទ្រង់​ទម្ងន់​ដ៏​ពេញ​ទី​នៃ​ក្ដី​សង្ឃឹម​របស់​យើង​បាន»។ (John Piper) More