អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រាប់​អាន​ដល់​មនុស្ស

    «ចូរ​រាប់​អាន​ដល់​មនុស្ស​ទាំង​អស់ ហើយ​ស្រឡាញ់​បង​ប្អូន កោត‌ខ្លាច​ដល់​ព្រះ ព្រម​ទាំង​គោរព​ប្រតិ‌បត្តិ​ដល់​ស្តេច​ផង»។ (១ពេត្រុស ២:១៧) More