អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​អធិស្ឋាន

    «ចូរ​អធិស្ឋាន​ទៅ​កាន់​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទូល​សូម​ឲ្យ​ព្រះអង្គ​ប្រទាន​ព្រះ​វិញ្ញាណ​ដដែល ដែល​បាន​តែង​ព្រះ​គម្ពីរ ដើម្បី​អ្នក​មាន​សមត្ថ​ភាព​ក្នុង​ការ​មាន​អំណរ​ក្នុង​វា​បាន»។ (Edmund Calamy) អាន​បន្ថែម