អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អនុញ្ញាត​ឲ្យ​

    «នៅ​ពេល​ណា​ដែល​យើង​ចង់​មាន​អំនួត ចូរ​យើង​ប្ដេជ្ញា​ចិត្ត​ថា​យើង​នឹង​មិន​អនុញ្ញាត​ឲ្យ​វា​រស់​ឡើយ ហើយ​ចូរ​ឲ្យ​យើង​រត់​ទៅ​ឯ​ព្រះ​លោហិត​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​នឹង​សម្លាប់​អំនួត​នោះ​បាន។» (Charles Spurgeon) អាន​បន្ថែម