អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​តម្លៃ​ជាង​មាស ប្រាក់

    «យើង​មាន​នូវ​អ្វី​ដែល​មាន​តម្លៃ​ជាង​មាស ប្រាក់ ឬ​ក៏​អ្វី​ណា​មួយ​ផ្សេង​ទៀត​ដែល​លោកីយ៍​នេះ​អាច​នឹង​ឲ្យ​យើង​ទៅ​ទៀត។ យើង​មាន​ក្ដី​សង្ឃឹម​នៃ​សិរីល្អ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។» (Michael Otieno Maura) អាន​បន្ថែម