អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដោះស្រាយបញ្ហា​នៃ​ការ​រង​ទុក្ខ​

    «ដើម្បី​ឲ្យ​យើង​អាច​ដោះស្រាយបញ្ហា​នៃ​ការ​រង​ទុក្ខ​នេះ​បាន​ត្រឹមត្រូវ ដាច់ខាត យើង​ត្រូវ​តែ​ដោះស្រាយ​បញ្ហា​នៃ​អំពើបាប និង​ការ​បែក​បាក់​ទំនាក់ទំនង​ចេញ​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ជា​មុន​សិន។» (Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម