អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​មិន​ឆាប់​ខឹង

    «អ្នក​ណា​ដែល​មិន​ឆាប់​ខឹង នោះ​ឯង​ជា​អ្នក​ប្រកប​ដោយ​យោបល់​ច្រើន តែ​អ្នក​ណា​ដែល​មាន​ចិត្ត​ឆុរឆេវ នោះ​សំញែង​សេចក្ដី​ចំកួត​របស់​ខ្លួន​វិញ។» (សុភាសិត ១៤:២៩) អាន​បន្ថែម