អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    អស់​ពី​ចិត្ត

    «ចូរ​ទី​ពឹង​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​ឲ្យ​អស់​អំពី​ចិត្ត កុំ​ឲ្យ​ពឹង​ផ្អែក​លើ​យោបល់​របស់​ខ្លួន​ឡើយ។» (សុភាសិត ៣:៥) More