អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កុំ​ឲ្យ​មើល​ខ្លួន​

    «កុំ​ឲ្យ​មើល​ខ្លួន​ថា​មាន​ប្រាជ្ញា​ឡើយ ចូរ​កោត​ខ្លាច​ដល់​ព្រះ​យេហូវ៉ា​វិញ ហើយ​ចៀស​ចេញ​ពី​សេចក្ដី​អាក្រក់​ទៅ នោះ​នឹង​បាន​ជា​សេចក្ដី​សុខ​ស្រួល​ដល់​សរសៃ​ឯង ហើយ​ជា​ធាតុ​សើម​ដល់​ឆ្អឹង​ឯង» (សុភាសិត ៣:៧-៨) អាន​បន្ថែម