អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្ថាន​ឃុំ​ព្រលឹង​មនុស្ស​ស្លាប់

    «ដ្បិត​ទ្រង់​មិន​ទុក​ឲ្យ​ព្រលឹង​ទូល‌បង្គំ នៅ​ក្នុង​ស្ថាន​ឃុំ​ព្រលឹង​មនុស្ស​ស្លាប់​ទេ ក៏​មិន​ព្រម​ឲ្យ អ្នក​បរិសុទ្ធ​របស់​ទ្រង់​ឃើញ​សេចក្ដី​ពុក‌រលួយ​ដែរ។» (ទំនុកតម្កើង ១៦:១០) More