អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ឯ​ថ្ងៃ​អាយុ​របស់​ទូល​បង្គំ

    «ឯ​ថ្ងៃ​អាយុ​របស់​ទូល​បង្គំ សុទ្ធ​តែ​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ហស្ត​ទ្រង់ សូម​ជួយ​ទូល​បង្គំ ឲ្យ​រួច​ពី​កណ្ដាប់​ដៃ​នៃ​ពួក​ខ្មាំង​សត្រូវ​របស់​ទូល​បង្គំ ហើយ​ពី​អស់​អ្នក​ដែល​បៀតបៀន​ដល់​ទូល​បង្គំ​ដែរ» (ទំនុកតម្កើង ៣១:១៥) អាន​បន្ថែម