អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    សូម​កុំ​បន្ទោស​ទូលបង្គំ

    ឱ​ព្រះយេហូវ៉ា​អើយ សូម​កុំ​បន្ទោស​ទូលបង្គំ ក្នុង​កាល​ដែល​ទ្រង់​ខ្ញាល់ ហើយ​កាល​ណា​ទ្រង់​មាន​ព្រះហឫទ័យ​ឃោរឃៅ នោះ​សូម​កុំ​ផ្ចាញ់ផ្ចាល​ទូលបង្គំ​ឡើយ (ទំនុកតម្កើង ៦:១) អាន​បន្ថែម