អត្ថបទថ្មីៗ

  • ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់

    in

    នៅ​ក្នុង​ព្រះ

    «សេចក្ដី​សង្គ្រោះ នឹង​សិរី​ល្អ​របស់​ខ្ញុំ នោះ​នៅ​នឹង​ព្រះ ឯ​ថ្ម​ដា​នៃ​កំឡាំង​ខ្ញុំ នឹង​ទី​ពឹង​ជ្រក​របស់​ខ្ញុំ ក៏​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​ដែរ។» (ទំនុក​តម្កើង ៦២:៧) More