អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ទូល​បង្គំ​នឹង​ច្រៀង

    «ទូល​បង្គំ​នឹង​អរ​សប្បាយ ហើយ​រីក​រាយ​ឡើង​ក្នុង​ទ្រង់ ឱ​ព្រះ​ដ៏​ខ្ពស់​បំផុត​អើយ ទូល​បង្គំ​នឹង​ច្រៀង​ដំកើង​ដល់​ព្រះ​នាម​ទ្រង់» (ទំនុកតម្កើង ៩:២) អាន​បន្ថែម