អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ដេញ​តាម​ទ្រព្យសម្បត្តិ​

    «ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​បាន​ព្រមាន​ថា ការ​ដេញ​តាម​ទ្រព្យសម្បត្តិ​គឺ​មិន​មែន​ជា​ការ​កោតខ្លាច​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ទេ ប៉ុន្តែ​ជា​គ្រោះថ្នាក់​យ៉ាង​ធំ ដែល​យើង​ត្រូវតែ​គេច​ចេញ»។ ( Kenneth Mbugua) អាន​បន្ថែម