អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​កុំ​គ្រាន់​តែ​កត់​សម្គាល់

    «ចូរ​កុំ​គ្រាន់​តែ​កត់​សម្គាល់​លើ​សេចក្ដី​មេត្តា​ករុណា​របស់​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់ តែ​ចូរ​កត់​សម្គាល់​ពី​ព្រះ​ជា​ម្ចាស់​ក្នុង​សេចក្ដី​មេត្តា​ករុណា​ផង។» (Ralph Venning) More