អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជា​តម្លៃ​ថ្លៃ​លោះ

    «ព្រះ​ជន្ម​របស់​ព្រះ​គ្រីស្ទ គឺ​ជា​តម្លៃ​ថ្លៃ​លោះ​នៃ​ការ​រំដោះ​យើង​ឲ្យ​រួច​ពី​សេចក្តី​ជំនុំជំរះ​របស់​ព្រះ​ជាម្ចាស់។​» (John Piper) More