អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​រំដោះ

    «ការ​មាន​ទំនាក់ទំនង​ជា​មួយ​នឹង​ព្រះ​យេស៊ូវ​គ្រីស្ទ​ដោយ​ជំនឿ នោះ​នឹង​រំដោះ​យើង​ចេញ​ពី​ភាព​អាម៉ាស់ ហើយ​ផ្ដល់​ឲ្យ​យើង​មាន​សេរីភាព។» (Heather D. Nelson) អាន​បន្ថែម