អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត

    «ការ​បំផ្លាស់​បំប្រែ​ចិត្ត គឺ​ជា​លក្ខណសម្បត្តិ​នៃ​ការ​អង្វរ​សូម​ទោស​ដោយ​ទទួល​កំហុស​ខ្លួន​ពេញ​មួយ​ជីវិត មិន​មែន​ជា​ទង្វើ​តែ​ម្ដង​ប៉ុណ្ណោះ​ឡើយ។»
    – Sinclair Ferguson More