អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មើល អញ​មក​ជា​ឆាប់

    «មើល អញ​មក​ជា​ឆាប់ ទាំង​នាំ​យក​រង្វាន់​មក​ជា​មួយ ដើម្បី​នឹង​ចែក​ឲ្យ​គ្រប់​គ្នា តាម​ការ​ដែល​ខ្លួន​បាន​ធ្វើ» (វិវរណៈ ២២:១២) More