អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់

    «ការ​រាប់​ជា​សុចរិត​របស់​យើង​គឺ​រំពឹង​លើ​ការ​ដែល​ព្រះ​គ្រីស្ទ​មាន​ព្រះ​ជន្ម​រស់​ឡើង​វិញ ដែល​ឥឡូវនេះ​​មាន​វត្តមាន​ក្នុង​យើង ព្រោះ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​កំពុង​មាន​ព្រះ​វត្តមាន​ជាមួយ​នឹង​យើង​tឥឡូវនេះ។» (Paul F.M. Zaul) អាន​បន្ថែម