អត្ថបទថ្មីៗ

  • ស្រឡាញ់ស្រឡាញ់

    in

    អ្នក​អំពាវនាវ

    «ហើយ​គ្រប់​គ្នា គឺ​អស់​អ្នក​ណា ដែល​អំពាវ​នាវ​ដល់​ព្រះ​នាម​ព្រះ​អម្ចាស់ នោះ​នឹង​បាន​សង្គ្រោះ។» (រ៉ូម ១០:១៣) More