អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជំនឿ

    «ដូច្នេះ សេចក្ដី​ជំនឿ​កើត​ឡើង​ដោយ​ឮ ហើយ​ដែល​ឮ​នោះ គឺ​ដោយ​សារ​ព្រះ​បន្ទូល​នៃ​ព្រះ។» (រ៉ូម ១០:១៧) អាន​បន្ថែម