អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ស្រឡាញ់​យ៉ាង​ម៉េច?

    «តែ​ឯ​ព្រះ ទ្រង់​សម្ដែង​​សេចក្ដី​ស្រឡាញ់​របស់​ទ្រង់ ដល់​យើង​រាល់​គ្នា​ឲ្យ​ឃើញ​ច្បាស់ ដោយ​ព្រះ​គ្រីស្ទ​បាន​សុគត​ជំនួស​យើង​រាល់​គ្នា នោះ​គឺ​ក្នុង​កាល​ដែល​យើង​នៅ​មាន​បាប​នៅ​ឡើយ​ផង។» (រ៉ូម ៥:៨) More