អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ជាប់​ក្នុង​សេចក្ដីរស់ឡើង​វិញ

    «ដ្បិត​បើ​យើង​បាន​ជាប់​ជា​មួយ​នឹង​ទ្រង់ ក្នុង​ការ​ដែល​ជា​គំរូ​ពី​សេចក្ដី​សុគត​របស់​ទ្រង់ នោះ​ក៏​នឹង​បាន​ជាប់​ក្នុង​សេចក្ដី​រស់​ឡើង​វិញ​របស់​ទ្រង់​ដែរ។» (រ៉ូម ៦:៥) More