អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    នៅ​ក្នុង

    «ហេតុ​នោះ នៅ​ជាន់​នេះ អ្នក​ណា​ដែល​នៅ​ក្នុង​ព្រះ​គ្រីស្ទ​យេស៊ូវ នោះ​គ្មាន​ទោស​សោះ។» (រ៉ូម ៨:១) More