អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    រឿងពិតអំពីលោក នីកូឡាស

    នៅ​ប្រទេស​ហូឡង់​ឈ្មោះ សេន នីកូឡាស (Saint Nicholas) បាន​ក្លាយ​ជា «ស៊ីនធើក្លាស» (Sinterklaas) វិញ ដោយ​គេ​បាន​បញ្ចូល​រឿង​ព្រេង​លាយ​ជា​មួយ​ខ្លះ​ដែរ។ នៅ​ពេល​ដែល​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ពី​ប្រទេស​ហូឡង់​បាន​ផ្លាស់​ទៅ​រស់​នៅ​ប្រទេស​អាមេរិក រឿង​ព្រេង​ស៊ីនធើក្លាស (Sinterklaas) បាន​ក្លាយ​ជា​រឿង​ព្រេង Santa Claus (សាន់តាក្លស) វិញ គឺ​ជា​បុរស​ចំណាស់​សប្បុរស​ម្នាក់​ដែល​បាន​ផ្តល់​អំណោយ​ដល់​ក្មេងៗ​ទាំង​អស់​នៅ​លើ​ពិភព​លោក។ អាន​បន្ថែម