អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    មាន​ពរ​ហើយ

    “មាន​ពរ​ហើយ អស់​អ្នក​ដែល​មាន​ចិត្ត​បរិសុទ្ធ ដ្បិត​អ្នក​ទាំង​នោះ​នឹង​បាន​ឃើញ​ព្រះ” (ម៉ាថាយ ៥:៨) More