អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    …ប៉ុន្តែ ដើម្បី​បម្រើ

    «ប៉ុន្តែ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​រាល់គ្នា មិន​មែន​ដូច្នោះ​ឡើយ អ្នកណា​ដែល​ចង់​ធ្វើ​ធំ​ក្នុង​ចំណោម​អ្នក​រាល់គ្នា អ្នក​នោះ​ត្រូវ​ធ្វើ​ជា​អ្នកបម្រើ​អ្នក​រាល់គ្នា​វិញ» ។
    ម៉ាថាយ ២០:២៦ អាន​បន្ថែម