អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ចូរ​ច្រៀង​សរសើរ

    «ដ្បិត​ព្រះ​ទ្រង់​ជា​មហា​ក្សត្រ​លើ​ផែន​ដី​ទាំង​មូល ចូរ​ច្រៀង​សរសើរ​យ៉ាង​ពីរោះ​ចុះ» (ទំនុក​តម្កើង ៤៧:៧) More