អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    លួច​ចូល​ស្ថានសួគ៌​

    «ព្រះ​គ្រីស្ទ​មិន​បាន​យាង​មក​ផែនដី ដើម្បី​ឲ្យ​លោកអ្នក​រស់នៅ​ដូច​ជា​មនុស្ស​ទុច្ចរិត ហើយ​លួច​ចូល​ស្ថានសួគ៌​ពេល​លោកអ្នក​ស្លាប់​នោះ​ឡើយ»។ (C.H. Spurgeon) អាន​បន្ថែម