អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    កូន​ចៅ

    «ដូច្នេះ​ សូម​បង​ប្អូន​យល់​ថា អ្នក​ណា​មាន​ជំនឿ អ្នក​នោះ​ហើយ​ជា​កូន​ចៅ​របស់​លោក​អប្រាហាំ។» (កាឡាទី ៣:៧ គខប) អាន​បន្ថែម