អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រភព​ជីវិត

    «ព្រះ​អង្គ​ជា​ជីវិត​នៃ​ព្រលឹង​វិញ្ញាណ​យើង។ ទ្រង់​ជា​ប្រភព​នៃ​ជីវិត។ ទ្រង់​ផ្ទាល់​គឺ​ជា​ជីវិត។» (Augustine) More