អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រភព​ចំណេះ

    «ព្រះ​គម្ពីរ​តែ​មួយ​គត់​ជា​ប្រភព​នៃ​រាល់​ចំណេះដឹង​គ្រីស្ទ​បរិស័ទ។» (Heinrich Heppe)
    More