អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​

    «មាន​មនុស្ស​ជា​ច្រើន​ព្យាយាម​ស្វែងរក​ការ​បើក​សម្ដែង​ដ៏​ពិសេស​ពី​ព្រះ​ជាម្ចាស់ ខណៈពេល​ដែល​ការ​បែក​សម្ដែង​នោះ​ត្រូវ​បាន​បន្សល់​ចោល​លើ​ទូ​សៀវភៅ​ប្រឡាក់​ដោយ​ធូលី​ដី»។ (Burk Parsons) អាន​បន្ថែម