អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ប្រទាន​ស្វាមី ឬ​ក៏​ភរិយា​

    «ចូរ​អធិស្ឋាន​សូម​ឲ្យ​ព្រះ​ជាម្ចាស់​ប្រទាន​ស្វាមី ឬ​ក៏​ភរិយា​ម្នាក់​ដែល​លោកអ្នក​អាច​ទុក​ចិត្ត​បាន ជា​អ្នក​ដែល​ចេះ​ជួយ ហើយ​ខំ​ប្រឹង​ធ្វើ​ការ ក៏​មាន​ចិត្ត​សប្បុរស មាន​ប្រាជ្ញា និង​ទុក​ចិត្ត​លើ​ព្រះ​យេស៊ូវ»។ (Ben Reaoch) អាន​បន្ថែម