អត្ថបទថ្មីៗ

  • in

    ព្យាយាម​ក្នុង​សេចក្តី​អធិស្ឋាន

    «ចូរ​ព្យាយាម​ក្នុង​សេចក្តី​អធិស្ឋាន ទាំង​ចាំ​យាម​ក្នុង​សេចក្តី​នោះ​ឯង ដោយ​ពាក្យ​អរ​ព្រះគុណ» (កូឡូស​ ៤:២)។ អាន​បន្ថែម

  • in

    ព្យាយាម​ក្នុង​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន

    «ចូរ​ព្យាយាម​ក្នុង​សេចក្ដី​អធិស្ឋាន ទាំង​ចាំ​យាម​ក្នុង​សេចក្ដី​នោះ​ឯង ដោយ​ពាក្យ​អរ​ព្រះ​គុណ» (កូឡូស ៤:២) អាន​បន្ថែម